Konrad House | by ABMP Architekten | Freiburg, Germany