46_SD_Fluchtlingswohnheim_YZ
25_SD_Fluchtlingswohnheim_YZ
33_SD_Fluchtlingswohnheim_YZ
36_SD_Fluchtlingswohnheim_YZ
40_SD_Fluchtlingswohnheim_YZ
53_SD_Fluchtlingswohnheim_YZ
54_SD_Fluchtlingswohnheim_YZ
55_SD_Fluchtlingswohnheim_YZ
51_SD_Fluchtlingswohnheim_YZ
56_SD_Fluchtlingswohnheim_YZ
57_SD_Fluchtlingswohnheim_YZ
02_SD_Fluchtlingswohnheim_YZ
11_SD_Fluchtlingswohnheim_YZ
12_SD_Fluchtlingswohnheim_YZ
07_SD_Fluchtlingswohnheim_YZ
14_SD_Fluchtlingswohnheim_YZ

Refugee Housing | by Stocker Dewes Architekten | Freiburg, Germany